Instytut Biologii Medycznej PAN

Struktura > Pracownie > Chemii Medycznej > Źródła finansowania

Źródła finansowania


 

2015-2018

„Nowy typ modulatorów receptorów purynergicznych - Synteza i badania oddziaływań receptor-ligand”, NCN, grant  2014/13/B/NZ1/03989. Kierownik projektu: prof. dr hab. Z.J. Leśnikowski.

 

2015-2017

„Czynniki ryzyka zakażeń wrodzonych i postnatalnych wirusem cytomegalii”, Grant NCN nr 2014/13/B/NZ7/02317. Kierownik projektu: dr hab. E. Paradowska.

 

2010-2015

European Infrastructure of Open Screening Platforms for ChemicalBiology(EU-OPENSCREEN), Grant FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 nr. 261861. Koordynator Konsorcjum POL-OPENSCREEN w ramach EU-OPENSCREEN: prof. dr hab. Z.J. Leśnikowski.

 

2010-2014

Badanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki– patogen – czynniki środowiska (InterMolMed), w ramach PO IG, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Kierownik zadania 2: Identyfikacja molekularnych mechanizmów zakażeń wirusowych i wrodzonej odporności nieswoistej oraz poszukiwania nowych tarcz terapeutycznych i związków aktywnych biologicznie.

 

2008-2011

„Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii”,  grant Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr PL0270. Kierownik projektu: dr E. Paradowska.

 

2008-2010

„Laboratorium skriningowe – wirusologia i bakteriologia”, grant MNiSzW PBZ-K152/H03/2007/9. Kierownik projektu: prof. dr hab. Z.J. Leśnikowski.

 

2008-2010

„Fosforany nukleozydów i ich oligomery modyfikowane lipofilowym farmakoforem karboranylowym”, grant MNiSzW PBZ-K152/H03/2007/10. Kierownik projektu: prof. dr hab. Z.J. Leśnikowski.

 

2007-2010

„Pochodne adenozyny modyfikowane klasterami boru – Nowy typ modulatorów funkcji biologicznych ludzkich neutrofilów in vitro”, grant MNiSzW N405 051 32/3592. Kierownik projektu: prof. dr hab. Z.J. Leśnikowski.

 

2007-2008

„Nowa pochodna „Vitravene” – leku przeciw HCMV, modyfikowana klasterami boru jako lipofilowym farmakoforem”, grant MNiSzW 3480/B/P01/2007/33. Grant promotorski. Kierownik projektu:...

 

2007-2008

„Polimorfizm wybranych genów ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) w szczepach izolowanych od pacjentów z osłabionym układem odpornościowym”, grant MNiSzW 1224/B/P01/2007/33. Grant promotorski. Kierownik projektu:...

 

2006-2009

„Metalokarborany – nowy typ znaczników elektrochemicznych do konstrukcji bioczujników DNA”, Grant MNiSzW 1 T09A 121 30. Konsultant. Kierownik projektu:...

 

2003-2007

„Wpływ polimorfizmu genów wirusa cytomegalii na transmisję zakażeń wewnątrzmacicznych i wybrane właściwości biologiczne wirusa. Odporność wrodzona łożyska”, grant MNiI nr 3 P05E 001 25. Kierownik projektu dr E. Paradowska

 

2002-2005

„Grupa karboranylowa – nowa chemiczna modyfikacja kwasów nukleinowych. Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych karboranylo-DNA-oligonukleotydów i ich zastosowania”, Komitet Badań Naukowych, PBZ-KBN-059/T09/08/2001, w ramach projektu zamawianego „Kwasy nukleinowe i ich analogi jako potencjalne terapeutyki”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Z.J. Leśnikowski.

 

1999-2002

„Badanie mechanizmu przenoszenia zakażenia wirusem cytomegalii przez łożysko ludzkie. Rola trofoblastów i makrofagów”. grant KBN nr 4P05E 034 16. Kierownik projektu: dr E. Paradowska.

Struktura > Pracownie > Chemii Medycznej > Źródła finansowania